Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Planerio-software

I. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “Gebruiksvoorwaarden“) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Planerio GmbH (hierna te noemen “Planerio” of “wij”) en u over het gebruik van de door ons op planerio.de (hierna te noemen “Webseite“) aangeboden software voor dienstplanning voor medisch personeel (hierna te noemen “Software“). Door de software te gebruiken stemt u in met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De gebruiksvoorwaarden regelen niet uw relatie met de werknemers waarop de dienstregeling betrekking heeft (hierna “werknemers” genoemd) of de werknemers zelf.
 3. uw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. Zij zijn ook niet van toepassing indien Planerio zich niet uitdrukkelijk tegen opneming ervan verzet.
 4. De contractuele taal is Duits.
 5. Planerio biedt het gebruik van de software uitsluitend aan ondernemers aan in de zin van § 14 BGB. U bent ondernemer als u de software gebruikt voor een doel dat kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 6. Planerio biedt het gebruik van de software uitsluitend aan ondernemers aan in de zin van § 14 BGB. U bent ondernemer als u de software gebruikt voor een doel dat kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

II. De Software

 1. Via onze website bieden wij u toegang tot een webgebaseerde software voor dienstroosters voor medisch personeel (Software as a Service, SaaS). De software maakt een dienstrooster op basis van de door u ingevoerde personeelsgegevens en regels en stelt dit online beschikbaar op de website. Details over de omvang van de functies vindt u in de programmabeschrijving op de website. Daarnaast organiseert Planerio – afhankelijk van de door u geboekte optionele aanbiedingen – de uitwisseling van diensten, biedt het aan om de vakantieplanning over te nemen en registreert het de werktijden van uw personeel (hierna “aanvullende diensten“). Het gebruik van aanvullende diensten is meestal alleen mogelijk in combinatie met het gebruik van de software.
 2. Planerio biedt ook softwaretraining aan. Deze zijn niet inbegrepen in het dienstenpakket van de software en worden alleen verstrekt op basis van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Planerio biedt geen internettoegang of andere technische diensten die nodig zijn voor het gebruik van de software.
 4. Planerio werkt voortdurend aan de optimalisatie en uitbreiding van de software. Dit kan leiden tot wijzigingen, bijvoorbeeld in de werking en functionaliteit van de software.
 5. Planerio kan te allen tijde de werking van de software geheel of gedeeltelijk door onderaannemers laten uitvoeren. In opdracht gegeven onderaannemers zijn contractueel gebonden aan de gegevensbeschermingsbepalingen van Planerio en zijn verplicht tot geheimhouding.

 

III. Registratie, afsluiten van een gebruikerscontract

 1. Het gebruik van de software vereist registratie op de website. Voor de registratie is verplichte informatie vereist, die tijdens de registratie wordt opgevraagd (hierna “contractgegevens” genoemd). U garandeert dat de contractgegevens volledig en nauwkeurig zijn en dat u geen gegevens van derden verstrekt. U zult Planerio onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de contractgegevens.
 2. Voor zover niet reeds een overeenkomst voor het gebruik van de Software (hierna te noemen “Gebruiksovereenkomst“) is gesloten door ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst (hierna te noemen “schriftelijke overeenkomst“), geldt het volgende:

a. Door het voltooien van het registratieproces doet u een bindend aanbod om een gebruiksovereenkomst te sluiten (hierna “contractaanbod“). Wij tonen u eerst de contractgegevens in een bevestigingsvenster. U kunt de gegevens corrigeren met behulp van een wijzigingsknop. Het contractaanbod is voor u bindend voor een periode van vijf werkdagen. Binnen deze periode behoudt Planerio zich het recht voor uw contractaanbod te aanvaarden of te verwerpen. U heeft geen recht om het contract te sluiten.

b. Na voltooiing van het registratieproces ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van zijn gegevens (hierna “bevestiging” genoemd). Na ontvangst van de bevestiging komt er geen gebruikscontract tot stand tussen u en Planerio. Pas wanneer Planerio in een verdere e-mail (hierna “aanvaarding van het contract“) verklaart het contract te aanvaarden, komt het gebruikscontract tot stand. U kunt uw contractgegevens te allen tijde inzien in het interne gedeelte van de website onder het kopje “Instellingen”. De bevestiging en aanvaarding van het contract worden door Planerio opgeslagen, maar u kunt deze niet meer op de website bekijken.

c. Registratie is alleen mogelijk voor natuurlijke personen, rechtspersonen en partnerschappen met onbeperkte rechtsbevoegdheid. De registratie van een rechtspersoon of vennootschap kan alleen worden uitgevoerd door een bevoegde natuurlijke persoon, die bij naam moet worden genoemd.

 

IV. Gebruikersaccount, toegangsgegevens

 1. Na registratie maakt Planerio één of meer gebruikersaccounts aan voor één of meer door u genoemde beheerder(s) (hierna “beheerder“). De beheerder ontvangt persoonlijke inloggegevens. Het aan hem toegekende wachtwoord moet binnen twee weken worden gewijzigd. Na het inloggen kan de beheerder de medewerkers registreren en hun beheersrechten toekennen. Ook de medewerkers krijgen persoonlijke inloggegevens.
 2. Planerio biedt u de mogelijkheid de gebruikersaccount volledig te configureren op basis van uw gegevens, d.w.z. uw medewerkers te registreren en de door u gekozen dienstroosterregels (hierna “roosterregels“) toe te passen.
 3. De persoonlijke inloggegevens mogen alleen worden gebruikt door u of door de medewerkers die u bij ons als bevoegd voor de gebruikersaccount hebt aangegeven. U zorgt ervoor – zo nodig door middel van instructies of afspraken – dat
  1. wachtwoorden worden gekozen die moeilijk te ontcijferen zijn;
  2. inloggegevens en wachtwoorden worden geheim gehouden en gescheiden van documenten en informatie die u identificeren als inloggegevens of wachtwoorden voor uw gebruikersaccount;
  3. wachtwoorden regelmatig worden gewijzigd en
  4. wachtwoorden worden onmiddellijk door u, uw medewerkers of Planerio gewijzigd indien u of uw medewerkers kennis hebben van een misbruik of indien u of uw medewerkers een dergelijk misbruik slechts vermoeden of vrezen.
 4. U bent aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door gebruik door derden waarvoor u verantwoordelijk bent.
 5. Indien u de in punt IV. 3 genoemde zorgplichten aanzienlijk schendt, is Planerio gerechtigd u (tijdelijk) de toegang tot het gebruikersaccount te ontzeggen. Wij zullen u hierover per e-mail informeren.

 

V. Duur, opzegging en blokkering

 1. De duur van het contract en het recht op opzegging zijn afhankelijk van de inhoud van de schriftelijke overeenkomst of van uw keuze tijdens de registratie (hierna “contractduur” genoemd).
 2. Onbeperkte contracten – tenzij anders overeengekomen – kunnen door beide partijen maandelijks worden opgezegd, beperkte contracten – tenzij anders overeengekomen – met een opzegtermijn van één maand tot het einde van de contracttermijn zonder opgave van redenen. Indien de partijen hun recht op opzegging niet uitoefenen bij overeenkomsten van bepaalde duur, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur met de mogelijkheid van maandelijkse opzegging.
 3. In het geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd moet de opzegging in tekstvorm gebeuren. Opzeggen kan met name door een e-mail te sturen naar [email protected].
 4. Beide partijen hebben het recht om zonder opzegtermijn op te zeggen wegens een goede reden. Voor Planerio bestaat een belangrijke reden in het bijzonder indien
  1. U ondanks een aanmaning een niet onbelangrijke betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt;
  2. U de gedragsregels van Planerio overtreedt of op een andere manier materiële bepalingen van de gebruiksovereenkomst of deze gebruiksvoorwaarden schendt en ondanks een aanmaning de situatie niet verhelpt. Een herinnering is niet nodig als dit geen succes belooft of als de overtreding zo ernstig is dat van Planerio redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij zich aan de gebruiksovereenkomst houdt. Verder kan de ernst van de overtreding ook voortvloeien uit het feit dat u al meerdere malen bent gewaarschuwd voor een vergelijkbare overtreding;
  3. eisen van de wetgever, een rechtbank of een instantie ertoe leiden dat de Software niet of niet meer in de voorgaande vorm mag worden aangeboden of
  4. Planerio het aanbod van de Software of haar bedrijfsactiviteiten staakt. Wettelijke herroepingsrechten blijven onaangetast door de bovengenoemde beëindigingsrechten.
 5. Na afloop van het contract heeft u geen toegang meer tot uw gebruikersaccount. Plane-rio is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de in uw gebruikersaccount opgeslagen informatie. U wordt daarom geadviseerd om tijdig voor het einde van de contractperiode een back-up te maken van de voor u relevante gegevens op een opslagmedium en formaat dat onafhankelijk is van Planerio.

 

VI. Gebruikskosten, aankoopprijs, uitbreiding van de gebruiksomvang

 1. Planerio brengt voor het gebruik van de software een gebruiksvergoeding in rekening. Voor de in het kader van aanvullende diensten te leveren hardware moet de in de schriftelijke overeenkomst of op de website vermelde koopprijs (hierna “koopprijs” genoemd) worden betaald.
 2. De hoogte van de gebruiksvergoeding of de aankoopprijs voor de hardware is afhankelijk van het type en de omvang van de diensten die in de schriftelijke overeenkomst zijn gespecificeerd of door u tijdens de registratie zijn geselecteerd (hierna “omvang van de diensten“).
 3. U kunt de omvang van de door u geselecteerde diensten als volgt uitbreiden (hierna “Uitbreiding“) of beperken (“Beperking“):
  a. Een uitbreiding is mogelijk op elk moment tijdens de looptijd van het contract. Na ontvangst van de bevestiging van een verlenging wordt een nieuwe gebruiksovereenkomst met een nieuwe contractduur gesloten. De wijziging van de gebruiksduur vindt uiterlijk op de volgende werkdag plaats. Reeds betaalde gebruiksvergoedingen worden pro rata verrekend met de na de verlenging te betalen gebruiksvergoedingen.
  b. Een beperking van de gebruiksomvang is alleen mogelijk aan het einde van de overeengekomen contractduur of op de eerstvolgende beëindigingsdatum.
 4. Alle gebruikstarieven en prijzen op de website zijn brutoprijzen, inclusief de toepasselijke wettelijke BTW. Als u in het kader van aanvullende diensten hardware hebt gekocht, worden u extra verzendkosten in rekening gebracht.

 

VII. Leveringsvoorwaarden en voorbehoud van vooruitbetaling

 1. Wij hebben het recht om in redelijke mate deelleveringen te doen.
 2. De leveringstermijn bedraagt ongeveer vijf werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Hij begint – behoudens het bepaalde in lid 3 – met het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien u uw woon- of vestigingsplaats in het buitenland heeft of indien er redelijke gronden zijn voor een risico van wanbetaling, behouden wij ons het recht voor pas te leveren na ontvangst van de koopprijs plus verzendkosten (voorschotreservering). Indien wij gebruik maken van het voorbehoud van vooruitbetaling, stellen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte. In dat geval begint de leveringstermijn met de betaling van de koopprijs en de verzendkosten.

 

VIII. Betalingsvoorwaarden

 1. De gebruiksvergoeding moet door u vooraf worden betaald. In het geval van een contract met een minimumduur is de gebruiksvergoeding verschuldigd bij het afsluiten van het gebruikscontract, in het geval van een contract van onbepaalde duur is zij maandelijks verschuldigd op de 1e van elke nieuwe gebruiksmaand en wordt zij door Planerio gefactureerd. De koopprijs en de verzendkosten moeten uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van onze factuur worden betaald.
 2. Voor de betaling van de gebruiksvergoeding en de koopprijs staan u de volgende betaalmiddelen ter beschikking: Bankoverschrijving.
 3. Indien u in gebreke blijft met de betaling, is Planerio gerechtigd een achterstandsrente ter hoogte van 9 procentpunten boven de basisrentevoet in rekening te brengen. Planerio behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
 4. U mag de betalingsvordering van Planerio alleen verrekenen met vorderingen die door Planerio onbetwist zijn of die rechtsgeldig tegen Planerio zijn vastgesteld. U mag een retentierecht alleen uitoefenen als uw tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.
 5. Als u uw betalingsverplichting niet nakomt of als betaalde bedragen worden teruggedraaid of teruggevorderd, heeft Planerio het recht om, onder voorbehoud van verdere vorderingen, de toegang tot uw gebruikersaccount te blokkeren. Indien de blokkering of opschorting het gevolg is van openstaande betalingsvorderingen en deze worden voldaan, wordt de toegang weer gedeblokkeerd.
 6. Bij termijncontracten is Planerio gerechtigd de gebruikskosten voor de volgende contractperiode te wijzigen. Planerio zal u uiterlijk zes weken voor de inwerkingtreding van de wijziging informeren. Als u het niet eens bent met de wijziging, kunt u het contract tot twee weken voor het ingaan van de prijswijziging opzeggen. Indien u niet opzegt, wordt uw instemming met de prijswijziging geacht te zijn gegeven.

 

IX. Verlening van rechten

 1. Die Webseite und ihre Komponenten, insbesondere die Software, sind geistiges Ei-gentum von Planerio. Planerio räumt Ihnen für die Dauer des Nutzungsvertrages das nicht ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizensierbare Recht ein, die Software im Einklang mit dem Nutzungsvertrag über die Webseite zu nutzen (SaaS). Die vertragsgemäße Nutzung umfasst insbesondere das Laden, Anzeigen und Ablau-fenlassen der Software.
 2. U verbindt zich ertoe geen misbruik te maken van de website en de software. In het bijzonder is het u verboden om,
  1. de software of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, vertalen, bewerken, decompileren of anderszins te wijzigen, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald in de licentieovereenkomst of is toegestaan op grond van artikel 69d, leden 2 en 3, en 69e van de Duitse auteurswet;
  2. overdragen, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, verhuren, leasen aan derden tegen vergoeding of gratis, herverdelen, publiceren, delen met derden of gebruiken voor enig commercieel doel buiten het doel van de overeenkomst;
  3. enige inhoud van Planerio blokkeren, overschrijven of wijzigen;
  4. de Software gebruiken met behulp van enig systeem of programma dat de veiligheid, integriteit en/of beschikbaarheid van de door Planerio gebruikte systemen en software in gevaar brengt of anderszins de goede en soepele werking van de Website verstoort of ongeautoriseerde toegang tot de Website verschaft.
 3. U zult door passende instructies en overeenkomsten ervoor zorgen dat de verplichtingen volgens sectie IX. 2. door de beheerder en de werknemers worden nageleefd en bent aansprakelijk voor elk misbruik van de beheerder en de werknemers jegens Planerio.
 4. In geval van misbruik in de zin van artikel IX. 2. is Planerio gerechtigd uw toegang of de toegang van de beheerder of individuele medewerkers tot het gebruikersaccount (tijdelijk) te blokkeren, ongeacht het recht op buitengewone beëindiging conform artikel V. 4. Indien de toegang tot het gebruikersaccount wordt geblokkeerd, is het u niet toegestaan een nieuw of ander gebruikersaccount te gebruiken om op andere wijze toegang tot de website te verkrijgen.

 

X. Verwerking van persoonsgegevens van werknemers

 1. U garandeert dat de beheerder en uw werknemers hebben ingestemd met het verzamelen, verwerken of gebruiken van hun persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de Software en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. U vrijwaart Planerio van alle claims van de beheerder, de werknemers of derden tegen Planerio als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens. U zult Planerio vergoeden voor alle schade die Planerio lijdt als gevolg van het misbruik van de persoonsgegevens, inclusief eventuele kosten van juridische verdediging. U zult Planerio steunen in haar juridische verdediging.
 3. Planerio mag de persoonsgegevens anonimiseren en in geanonimiseerde vorm verwerken en gebruiken voor haar eigen doeleinden.
 4. Planerio is in principe bereid met u een overeenkomst inzake de verwerking van ordergegevens (ADVV) naar Duits recht te sluiten. De ADVV heeft in geval van onduidelijkheid voorrang op de Gebruiksvoorwaarden.

 

XI. Garantie

 1. Met de software biedt Planerio u uitsluitend een hulpmiddel voor het maken van dienstroosters. Het gebruik van deze tool ontslaat u niet van de verplichting om zelfstandig en zorgvuldig dienstroosters te maken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u met behulp van de software een dienstrooster maakt dat voldoet aan de wettelijke eisen. U zult daarom in elk afzonderlijk geval controleren of de door u verstrekte informatie over uw werknemers en de door u gekozen roosterregels juist zijn en u in staat stellen uw rooster in overeenstemming met de wet te plannen.
 2. Als u Planerio opdracht hebt gegeven om de werktijden van uw werknemers te registreren en te evalueren, is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de door Planerio aan u verstrekte gegevens vóór verder gebruik op juistheid en volledigheid te controleren.
 3. Planerio garandeert niet de functionaliteit van uw internettoegang of andere externe diensten (bijvoorbeeld mobiele telefoondiensten) die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de diensten.
 4. Onderhoudswerkzaamheden, upgrades of retrofits, fouten of “bugs” alsmede andere oorzaken of omstandigheden kunnen leiden tot onderbrekingen of fouten in de werking van het Platform. Planerio zal technische storingen binnen de technische mogelijkheden onmiddellijk verhelpen.
 5. U vrijwaart Planerio voor alle aanspraken van derden jegens Planerio als gevolg van een schending van clausule XI. 1. U zult Planerio vergoeden voor alle schade die het gevolg is van een dergelijke schending, inclusief eventuele kosten van juridische verdediging. U zult Planerio ondersteunen bij de juridische verdediging.

 

XII. Aansprakelijkheid

 1. Planerio is onbeperkt aansprakelijk voor schade voor zover de schadeoorzaak berust op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van Planerio, een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Voor nalatig gedrag is Planerio alleen aansprakelijk in geval van schending van een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de verwezenlijking van de gebruiksovereenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichting), voor zover Planerio de veroorzaakte schade normaliter kon verwachten op grond van de omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst bekend waren. Voor het overige is de aansprakelijkheid van Planerio – ook voor hulppersonen – uitgesloten. Voor zover Planerio aansprakelijk is voor eenvoudige nalatigheid, is de aansprakelijkheid van Planerio beperkt tot 10.000 € per schadegeval.
 2. De beperking van de aansprakelijkheid volgens artikel XII. 1. geldt niet voor vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid, het aannemen van een kwaliteitsgarantie of het bedrieglijk verzwijgen van gebreken door Planerio.
 3. Eventuele wettelijke aansprakelijkheidsvoorrechten ten gunste van ons blijven onaangetast.

 

XIII. Overmacht

Indien gebeurtenissen of omstandigheden buiten de macht van Planerio (overmacht) de werking van de website onmogelijk maken, wordt Planerio ontslagen van haar prestatieplicht. Eventueel reeds betaalde gebruikskosten zullen aan u worden terugbetaald. Gevallen van overmacht omvatten met name de onderbreking of storing van het internet of andere netwerken, telecommunicatieverbindingen, stroomvoorziening of infrastructuren, alsmede providers of leveranciers.

 

XIV. Klanten Hotline

U kunt ons bereiken via onze klantenhotline van maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur op +49 (0) 89 69319980.

 

XV. Contact, Nieuwsbrief

 1. Planerio stuurt u de informatie die nodig is voor de uitvoering van het gebruikerscontract naar het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, veiligheidsinformatie, kennisgevingen van wijzigingen in de voorwaarden en informatie over nieuwe of gewijzigde functies.
 2. U ontvangt alleen informatie over marketingactiviteiten van Planerio en haar partners (hierna te noemen “nieuwsbrief“) als u heeft ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de knop “Afmelden” in de nieuwsbrief. In dat geval wordt uw e-mailadres verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief of wordt het ontbreken van toestemming genoteerd in de klantenzone.

XVI. Gegevensbescherming

Planerio verzamelt en bewaart de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van zaken. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Planerio zich aan de wettelijke voorschriften. Zie ook ons aparte privacybeleid op https://planerio.de/wp-content/uploads/2022/03/Planerio-Datenschutzerklärung-Feb-2022.pdf

 

XVII. Wijzigingen

Planerio is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen, tenzij essentiële regelingen van de contractuele relatie (met name soort en omvang, duur, beëindiging) zijn opgenomen. U wordt ten minste zes weken voor de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden in tekstvorm op de hoogte gesteld. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd indien u er niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar tegen maakt. Indien u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, worden de wijzigingen geen onderdeel van de overeenkomst en blijft de overeenkomst ongewijzigd van kracht. Het recht van opzegging blijft hierdoor onaangetast.

 

XVIII. Diverse

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden en de contractuele relatie tussen u en Planerio is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepassing van het Duitse internationale privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden moeten in tekstvorm plaatsvinden. Dit geldt ook voor de annulering of wijziging van deze clausule in tekstvorm. Mondelinge nevenafspraken bestaan niet.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van de gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden. Indien een afzonderlijke gebruiksvoorwaarde ongeldig is, komen de partijen een rechtsgeldige vervangende bepaling overeen die de rechtsgeldige gebruiksvoorwaarde in economische zin zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook in geval van een lacune.
 4. Als u een handelaar bent, wordt München overeengekomen als de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die tussen u en ons ontstaan.
 5. Planerio heeft het recht om de rechten en plichten uit het contract met u geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere onderneming. Indien een overdracht plaatsvindt, ontvangt u van ons een kennisgeving, waarin tevens een termijn voor het verwijderen van de gebruikersaccount wordt vermeld indien u niet instemt met de overdracht.

 

XIX. Identificatie van de aanbieder

Onze contactgegevens zijn:

Planerio GmbH
Theresienhöhe 11a
80339 München

Handelsregisternummer: HRB 224613
HR Hof: München

vertegenwoordigd door: Torsten Blaschke, Dr. Stefan Klußmann, Silke Oltrogge, Prof. Dr. Cai-Nicolai Ziegler

Contactpersoon:
Telefoon: +49 89 693 19980
E-mail: [email protected]

Wir beraten Sie gerne – kostenlos und unverbindlich!